?

Log in

Монастырь Хемис (Хемис Гомпа, Hemis Gompa) - Tibet as it is [entries|archive|friends|userinfo]
Tibet as it is

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Монастырь Хемис (Хемис Гомпа, Hemis Gompa) [Feb. 12th, 2013|12:35 pm]
Tibet as it is

ru_tibet

[o_hotay]

Монастырь Хемис (Хемис Гомпа, Hemis Gompa), один из древнейших монастырей в Ладаке, главный монастырь школы Друкпа Кагъю в Ладакхе.

linkReply